Gumenyuk, B. M. (2020) “The anemia correction in chronic diseases in perioperative period while performing prosthesis of aortal valve”, Klinicheskaia khirurgiia, 87(5-6), pp. 30-35. doi: 10.26779/2522-1396.2020.5-6.30.