Feleshtynsky, Y. P., Lerchuk, O. M., Smishchuk, V. V. and Hudyma, Y. M. (2020) “Laparoscopic preperitoneal alloplasty of postoperative ventral hernias”, Klinicheskaia khirurgiia, 87(5-6), pp. 50-54. doi: 10.26779/2522-1396.2020.5-6.50.