Vashchuk, V. V., Andriushchenko, V. P., Kyryk, T. P., Kushnirchuk, M. I., Baidala, R. P., Ivanyshyn, A. Z. and Khomchenko, T. V. (2021) “Antibacterial therapy of surgical sepsis: modern approaches, views, strategy and prospects”, Klinicheskaia khirurgiia, 88(1-2), pp. 78-82. doi: 10.26779/2522-1396.2021.1-2.78.