[1]
V. V. Kryzhevskii, Y. V. Pavlovich, and N. A. Mendel, “MODERN VIEWS ON CONVERSION IN LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY”, KH, no. 6, pp. 74-77, Jul. 2017.