[1]
A. Y. Usenko, I. M. Todurov, A. V. Perekhrestenko, A. I. Plegutsa, A. A. Kalashnikov, and S. V. Kosiukhno, “Sleeve gastrectomy in the treatment of obesity”, KH, no. 8, pp. 5-7, Sep. 2017.