[1]
M. M. Veligotskiy, V. V. Grubnik, V. V. Komarchuk, Y. V. Komarchuk, M. R. Paranyak, and V. V. Grubnik, “Diagnostics and surgical treatment of atypical manifestation of gastroesophageal reflux disease”, KH, no. 8, pp. 8-11, Sep. 2017.