[1]
V. V. Boyko, K. M. Smolianyk, A. G. Krasnoyaruzhskiy, D. V. Minukhin, D. O. Yevtushenko, and V. O. Khashchyna, “Surgical methods of prophylaxis of primary insufficiency of the bronchus stump sutures”, KH, vol. 86, no. 7, pp. 3-8, Jul. 2019.