[1]
Y. P. Feleshtynsky, O. M. Lerchuk, V. V. Smishchuk, and Y. M. Hudyma, “Laparoscopic preperitoneal alloplasty of postoperative ventral hernias”, KH, vol. 87, no. 5-6, pp. 50-54, Jul. 2020.