Veligotskiy, M. M., V. V. Grubnik, V. V. Komarchuk, Y. V. Komarchuk, M. R. Paranyak, and V. V. Grubnik. “Diagnostics and Surgical Treatment of Atypical Manifestation of Gastroesophageal Reflux Disease”. Klinicheskaia Khirurgiia, no. 8, Sept. 2017, pp. 8-11, doi:10.26779/2522-1396.2017.08.08.