Opanasenko, M. S., B. M. Konik, V. I. Borysova, O. V. Tereshkovych, M. I. Kalenychenko, O. E. Kshanovskyi, L. I. Levanda, S. M. Shalagay, I. M. Kupchak, R. S. Demus, V. B. Bychkovskyy, and O. K. Obremska. “Pulmonary Dissemination Syndrome: Diagnostic Mistakes”. Klinicheskaia Khirurgiia, no. 8, Sept. 2017, pp. 53-55, doi:10.26779/2522-1396.2017.08.53.