Opanasenko, M. S., B. M. Konik, O. K. Obremska, O. V. Tereshkovych, O. E. Kshanovskyi, V. I. Lysenko, I. V. Liskina, and L. M. Zagaba. “Results of Application of Videothoracoscopy for Diagnosis of Etiology of the Pulmonary Dissemination Syndrome”. Klinicheskaia Khirurgiia, Vol. 85, no. 10, Oct. 2018, pp. 36-38, doi:10.26779/2522-1396.2018.10.36.