Feleshtynsky, Y. P., O. M. Lerchuk, V. V. Smishchuk, and Y. M. Hudyma. “Laparoscopic Preperitoneal Alloplasty of Postoperative Ventral Hernias”. Klinicheskaia Khirurgiia, Vol. 87, no. 5-6, July 2020, pp. 50-54, doi:10.26779/2522-1396.2020.5-6.50.