Opanasenko, M. S., B. M. Konik, V. I. Borysova, O. V. Tereshkovych, M. I. Kalenychenko, O. E. Kshanovskyi, L. I. Levanda, S. M. Shalagay, I. M. Kupchak, R. S. Demus, V. B. Bychkovskyy, and O. K. Obremska. “Pulmonary Dissemination Syndrome: Diagnostic Mistakes”. Klinicheskaia khirurgiia0, no. 8 (September 7, 2017): 53-55. Accessed September 27, 2020. https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/205.