1.
Opanasenko MS, Konik BM, Borysova VI, Tereshkovych OV, Kalenychenko MI, Kshanovskyi OE, Levanda LI, Shalagay SM, Kupchak IM, Demus RS, Bychkovskyy VB, Obremska OK. Pulmonary dissemination syndrome: diagnostic mistakes. KH [Internet]. 2017Sep.7 [cited 2020Sep.27];0(8):53-5. Available from: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/205