1.
Boyko VV, Smolianyk KM, Krasnoyaruzhskiy AG, Minukhin DV, Yevtushenko DO, Khashchyna VO. Surgical methods of prophylaxis of primary insufficiency of the bronchus stump sutures. KH [Internet]. 2019Jul.7 [cited 2022Jul.7];86(7):3-. Available from: https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/article/view/694